Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss på Egendomsmäklarna. Vi vill med denna policy informera hur vi hanterar dina personuppgifter samt följer gällande lagstiftning. 

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi inhämtar aldrig fler personuppgifter än nödvändigt. De personuppgifter vi kan behöva samla in och lagra om dig är: 

Vid webbplatsbesök:

  • Namn, telefonnummer, e-postadress och ev. information som användaren själv delar med sig av i kontakt formulär. Vi använder enbart anonyma och tillfälliga cookies för statistik via Google Analytics. 

Vid mäklartjänster:

  • Person- & kontaktinformation: Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats, bankreferens kontaktuppgifter, lånelösenuppgifter, kontonummer för redovisning av handpenning och reglering av köpeskilling vid tillträde. 
  • Information vid uppdrag: Relevant information om fastigheter som du äger inhämtas från lantmäteri, kommun, länsstyrelse, skogsvårdsstyrelse, jordbruksverket och andra myndigheter eller företag som behövs för att fullgöra förmedlingsuppdraget etc. 

Hur samlar vi in uppgifter?

Insamling av personuppgifter kan ske då du som kund kontaktar oss genom telefon, hemsida, mail, brev, vid fysiska möten eller via intresseanmälningsblankett. I vissa fall kan vi även inhämta personuppgifter från tredje part. Exempel på detta kan vara Lantmäteriets ägarinformation eller kompletterande personuppgifter från internet. 

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från obehörigt röjande eller obehörig åtkomst men även från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla gällande lagstiftning eller myndighetsbeslut. Vi gallrar regelbundet för att tillse att det inte sparas uppgifter som ej längre är nödvändiga att spara.  

Varför behöver vi dina uppgifter?

Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är juridiska. Vi hanterar även dina personuppgifter för att kunna utföra/fullgöra våra avtal med dig som kund. Vi samlar endast in och sparar de personuppgifter som krävs för utförande av uppdrag eller för att uppfylla gällande lagstiftning. 

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Egendomsmäklarna säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. I vissa fall kan det krävas att vi delar dina personuppgifter till en tredje part. Exempel på detta kan vara till systemleverantörer för affärssystem då samtliga våra fastighetsaffärer hanteras i ett affärssystem. Vi kan även dela dessa med Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) om dessa begär uppgifter i samband med tillsyn. För skapande av branschstatistik kan vi även, efter genomfört förmedlingsuppdrag, dela adress, areal och försäljningspris. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas bara så länge det krävs för att uppnå det syfte för vilken informationen samlades in. Inom fastighetsförmedlingen följer vi fastighetsmäklarlagen samt Mäklarsamfundets rekommendationer för lagring av personuppgifter. Uppgifter som finns i bokföring sparas enligt gällande skattelagstiftning. 

Vilka rättigheter har du som kund?

Du som kund har rätt till kontroll över dina egna personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter vi lagrar, så att du kan verifiera dessa samt rätta den information som är icke-komplett eller felaktig. Du har även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Rättigheten att få personuppgifterna raderade är endast tillämplig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla det syfte för varför dessa samlades in. Du har alltså inte rätt att kräva att få dina personuppgifter raderade om dessa är sparade för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Vill du utöva dessa rättigheter ska du kontakta ansvarig mäklare. Du kan kontakta oss då du exempelvis vill ändra felaktiga uppgifter, komplettera eller helt och hållet ta bort dina uppgifter. I det fall dina uppgifter är skyddade genom avtal eller lagstiftning äger vi inte rätten att ta bort dig ur våra register.

Kontakt vid frågor

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Egendomsmäklarna Uppsala:

Lilla Örke
743 71 Björklinge
Tel: 018-374 375
uppsala@egendomsmaklarna.se